Algemene voorwaarden VGS

Vereniging Graveren & Sign
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de Vereniging Graveren & Sign (VGS) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op
1 januari 2009, onder nummer 1/2009.
Uitgave VGS, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © VGS
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Vereniging Graveren
& Sign (VGS) doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/ leverancier is het VGS-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als
opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst
en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de VGS.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer
uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. De aanbiedingen zijn erop
gebaseerd dat de door opdrachtgever te verstrekken materialen geen hogere hardheid hebben
dan 210 brinell of 16Rc. Is dit niet het geval dan is de opgegeven prijs niet bindend.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform
Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft
moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lithografieën, graveermodellen, sjablonen,
matrijzen, enz.
3.2. De rechten op de in artikel 3 lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht
of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze
gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per
overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 1 op eerste verzoek
binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer
krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen,
ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt
voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij
de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen
enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen
én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren
toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk
te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht
op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat
over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in artikel 6 lid 1 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust
ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te
ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment
dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag
door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst
ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 te voldoen tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken,
mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in
rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer
liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers
van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming
meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en
wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden
of te lijden schade.
Artikel 9: Aantallen en toleranties
9.1. Bij bestellingen van hoeveelheden van meer dan 250 stuks van hetzelfde artikel is opdrachtnemer
gerechtigd 5% meer of minder dan het bestelde te leveren en in rekening te brengen.
9.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd met inachtneming van
de gebruikelijke toleranties. Afwijkingen van de door opdrachtgever opgegeven eenheden die binnen
deze tolerantie vallen, geven opdrachtgever geen recht op reclame.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het
moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op
het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening
10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling
geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: Aansprakelijkheid opdrachtgever
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging,
aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor
het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een
andere overeengekomen plaats.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk
kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde
delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding
komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke
condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer
voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt
gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd
materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever
zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening
aangeleverd nieuw materiaal.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is
geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
13.6. Voordat een stempel door opdrachtgever in gebruik wordt genomen, zal deze de stempel controleren
op eventuele onvolkomenheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever
ontstane schade, indien deze controle niet dan wel niet juist door opdrachtgever wordt uitgevoerd.
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering
van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in
artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het
gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer
deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer
vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage
en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening
van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd
materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever
de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw
materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer
terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende
de in artikel 14 lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer
worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever de keuze maken
of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen
van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van
dit artikel.
14.6. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek
te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.8. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn
aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat
hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer
mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer
aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in
de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever
hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten,
tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer
van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever
direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar
is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van
de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever
aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening
volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt
of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich
bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken
aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer
en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en
gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van
deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation
overeenkomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 Bokhove naamplaten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel